İngilizce Okuma Anlama Geliştirme (Reading Practice)

İngilizce okuma anlama becerilerinizi geliştirmek için aşağıdaki ipuçları önemlidir:

 1. Kelime Hazinenizi Geliştirin: Yeni kelimeler öğrenmek, metinleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Sıkça karşılaşılan kelimelerin anlamlarını öğrenin ve yeni kelimeleri sürekli olarak pratik edin.
 2. Bağlamı Anlayın: Metinde geçen kelimelerin ve ifadelerin anlamını genellikle bağlamdan çıkarabilirsiniz. Bir kelimenin anlamını bilmiyorsanız, etrafındaki cümleleri okuyarak tahminde bulunmaya çalışın.
 3. Ön Bilgi Edinin: Eğer okuyacağınız metin bir konu hakkında ise, o konuyla ilgili ön bilgi edinmek size metni anlama konusunda avantaj sağlar.
 4. Ana Fikri Belirleyin: Metindeki ana fikir veya temayı belirlemek, metni daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Metni tarayın ve başlık, alt başlıklar, ilk ve son cümleler gibi anahtar noktaları bulmaya çalışın.
 5. Paragraf ve Cümle İlişkilerini Anlayın: Paragraflar arası geçişleri ve cümleler arasındaki bağlantıları anlamak, metni bütünsel olarak anlamanıza yardımcı olur. Paragraf sonlarındaki özet cümleler ve geçiş ifadeleri bu bağlantıları sağlar.
 6. Zorlu Kısımları Tekrar Okuyun: Eğer metinde bazı zorlu veya karmaşık bölümler varsa, bu kısımları tekrar tekrar okuyarak anlamaya çalışın. Bazı durumlarda bir cümleyi veya paragrafı birden fazla okuma gerekebilir.
 7. Kendi Kendinize Sorular Sorun: Metni okurken, metindeki bilgileri anlamak için sorular sorun. Bu size metindeki önemli noktaları belirleme konusunda yardımcı olur.
 8. Kısa Metinlerle Başlayın: İlk başta daha kısa ve basit metinlerle başlayarak okuma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Zamanla daha karmaşık metinlere geçebilirsiniz.
 9. Çeşitli Konuları İnceleyin: Farklı konulardaki metinleri okumak, kelime haznenizi genişletir ve farklı türlerdeki yazıları anlamada esnekliğinizi artırır.
 10. Sürekli Pratik Yapın: Okuma becerileri zamanla gelişir, bu nedenle düzenli olarak okuma yapmaya çalışın. Kitaplar, makaleler, haberler veya blog yazıları gibi farklı kaynaklardan okuma yapabilirsiniz.
 11. Not Alın: Okurken önemli bilgileri veya anahtar noktaları not almak, metni daha etkili bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir.
 12. Çeviri Yapmadan Düşünün: Metni İngilizceden anadilinize çevirerek değil, doğrudan İngilizce üzerinden anlamaya çalışın. Her ne kadar zor olsa da; bu, daha hızlı ve etkili bir anlama sağlar.

Unutmayın ki okuma becerileri zamanla gelişir ve sürekli pratik yaparak daha iyi hale gelir.

Aşağıda A0/A1, A2, B1, B2, C1, C2 okuma parçaları yer almaktadır.

1 A0/A1 English (Beginner/Elementary) Reading Text | A0/A1 İngilizce Başlangıç Okuma Metni

Başlık: “The Importance of Water”

Metin: (1) Water is essential for life. (2) We need water to drink, cook, and stay clean. (3) We find water in rivers, lakes, and oceans. (4) Our bodies also need water to stay healthy. (5) Plants and animals need water too. (6) Remember, water is important for everyone and everything.

Öne Çıkan Kelimeler ve Türkçe Anlamları:

 • Essential: Gerekli
 • Rivers: Nehirler
 • Lakes: Göller
 • Oceans: Okyanuslar
 • Healthy: Sağlıklı
 • Plants: Bitkiler
 • Animals: Hayvanlar
 • Important: Önemli

Çeviri: Suyun Önemi

(1) Su yaşam için gereklidir. (2) İçmek, yemek pişirmek ve temiz kalmak için suya ihtiyacımız var. (3) Nehirlerde, göllerde ve okyanuslarda su buluruz. (4) Sağlıklı kalmak için vücudumuzun da suya ihtiyacı vardır. (5) Bitki ve hayvanların da suya ihtiyacı vardır. (6) Unutmayın, su herkes ve her şey için önemlidir.

2 A2 English (Pre Intermediate) Reading Text | A2 İngilizce Orta Düzey Öncesi Okuma Metni

Başlık: “Discovering the Mysteries of the Egyptian Pyramids”

Metin: (1) The Egyptian Pyramids are fascinating structures that have captured the world’s attention for centuries. (2) These ancient monuments were built by the ancient Egyptians as tombs for their pharaohs and queens. (3) The most famous pyramid is the Great Pyramid of Giza, one of the Seven Wonders of the Ancient World. (4) These pyramids were constructed using massive stone blocks, and their precise engineering has puzzled scientists for years. (5) The pyramids hold secrets about ancient Egyptian life, religion, and architecture. (6) Many visitors travel to Egypt to marvel at these incredible structures and learn about the history and culture they represent.

Öne Çıkan Kelimeler ve Türkçe Anlamları:

 • Fascinating: Büyüleyici
 • Structures: Yapılar
 • Captured: Yakalamış
 • Ancient: Antik
 • Monuments: Anıtlar
 • Tombs: Mezarlar
 • Pharaohs: Firavunlar
 • Precise engineering: Hassas mühendislik
 • Puzzled: Kafasını karıştırmış, şaşırtmış
 • Secrets: Sırlar
 • Religion: Din
 • Architecture: Mimarlık
 • Marvel: Hayran olmak, hayret
 • Culture: Kültür

Çeviri: Mısır Piramitlerinin Gizemlerini Keşfetmek

(1) Mısır Piramitleri, yüzyıllardır dünyanın dikkatini çeken büyüleyici yapılardır. (2) Bu eski anıtlar, eski Mısırlılar tarafından firavunları ve kraliçeleri için mezar olarak inşa edildi. (3) En ünlü piramit, Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Büyük Giza Piramididir. (4) Bu piramitler, masif taş bloklar kullanılarak inşa edildi ve hassas mühendislikleri yıllardır bilim adamlarının kafasını karıştırdı. (5) Piramitler, eski Mısır yaşamı, dini ve mimarisi hakkında sırlar taşır. (6) Pek çok ziyaretçi, bu inanılmaz yapılara hayret etmek ve temsil ettikleri tarih ve kültür hakkında bilgi edinmek için Mısır’a seyahat ediyor.

3 B1 English (Intermediate) Reading Text | B1 İngilizce (Orta) Okuma Metni

Başlık: “Discovering the Cultural Tapestry of Kazakhstan”

Metin: (1) Kazakhstan is a country that unfolds like a vibrant cultural tapestry. (2) Its rich history dates back centuries, with influences from various civilizations shaping its identity. (3) From the ancient Silk Road to the modern urban centers, Kazakhstan has evolved into a melting pot of traditions and modernity. (4) The capital city, Nur-Sultan, stands as a symbol of the nation’s progress, with its stunning architecture and bustling energy. (5) The Kazakh people take pride in their nomadic heritage, and yurts, traditional nomadic dwellings, still dot the landscape, offering a glimpse into a way of life that persists.

Az Bilinen Kelimeler ve Türkçe Anlamları:

 • Unfolds: Açığa çıkar
 • Vibrant: Canlı, enerjik
 • Influences: Etkiler
 • Shaping: Şekillendirme
 • Melting pot: Kültürel erime noktası
 • Progress: İlerleme
 • Architecture: Mimarlık
 • Bustling: Canlı, hareketli
 • Heritage: Miras
 • Dwellings: Konutlar
 • Glimpse: Bakış
 • Persists: Devam eder

Çeviri: Kazakistan’ın Kültürel Dokusunu Keşfetmek

(1) Orta Asya’nın kalbinde yer alan Kazakistan, canlı bir kültürel duvar halısı gibi gelişen bir ülkedir. (2) Zengin tarihi, kimliğini şekillendiren çeşitli medeniyetlerin etkileriyle yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. (3) Eski İpek Yolu’ndan modern şehir merkezlerine kadar, Kazakistan gelenekler ve modernitenin bir potası haline geldi. (4) Başkent Nur-Sultan, çarpıcı mimarisi ve hareketli enerjisiyle ulusun ilerlemesinin bir simgesi olarak duruyor. (5) Kazak halkı, göçebe mirasıyla gurur duyuyor ve geleneksel göçebe konutları olan yurtlar, hala devam eden bir yaşam biçimine bir bakış sunarak manzarayı noktalıyor.

4 B2 English (Upper Intermediate) Reading Text |B2 İngilizce (Orta Üstü) Metin Okuma

Başlık: “Exploring the Innovation Hub: Silicon Valley”

Metin: (1) Silicon Valley, nestled in the southern part of the San Francisco Bay Area, is a world-renowned hub of technological innovation and entrepreneurship. (2) This region has become synonymous with cutting-edge technology and groundbreaking ideas that have shaped the modern world. (3) The name “Silicon Valley” originates from the silicon-based semiconductors that played a significant role in the development of the computer industry. (4) Home to some of the most influential tech giants like Apple, Google, and Facebook, Silicon Valley attracts brilliant minds from all over the globe. (5) The valley’s unique ecosystem fosters collaboration between startups, venture capitalists, and universities, creating an environment where ideas are transformed into reality. (6) From self-driving cars to artificial intelligence, the innovations born in Silicon Valley continue to redefine industries and reshape the way we live. (7) Beyond its technological prowess, the region boasts picturesque landscapes, cultural diversity, and a lifestyle that blends work and play. (8) As the world’s technology epicenter, Silicon Valley remains at the forefront of global innovation, inspiring countless individuals to dream big and push boundaries.

Öne Çıkan Kelimeler ve Türkçe Anlamları:

 • Renowned: Ünlü
 • Hub: Merkez
 • Entrepreneurship: Girişimcilik
 • Cutting-edge: En son teknoloji
 • Groundbreaking: Çığır açan
 • Semiconductors: Yarıiletkenler
 • Influential: Etkili
 • Tech giants: Teknoloji devleri
 • Ecosystem: Ekosistem
 • Startups: Yeni girişimler
 • Venture capitalists: Risk sermayedarları
 • Universities: Üniversiteler
 • Reshape: Yeniden şekillendirmek
 • Prowess: Uzmanlık
 • Picturesque: Resim gibi güzel
 • Lifestyle: Yaşam tarzı
 • Forefront: Öncü
 • Push boundaries: Sınırları zorlamak

Çeviri: İnovasyon Merkezini Keşfetmek: Silikon Vadisi

(1) San Francisco Körfez Bölgesi’nin güney kesiminde yer alan Silikon Vadisi, dünyaca ünlü bir teknolojik yenilik ve girişimcilik merkezidir. (2) Bu bölge, modern dünyayı şekillendiren en son teknoloji ve çığır açan fikirlerle eşanlamlı hale geldi. (3) “Silikon Vadisi” adı, bilgisayar endüstrisinin gelişmesinde önemli rol oynayan silikon bazlı yarı iletkenlerden gelmektedir. (4) Apple, Google ve Facebook gibi en etkili teknoloji devlerinden bazılarına ev sahipliği yapan Silikon Vadisi, dünyanın her yerinden parlak beyinleri kendine çekiyor. (5) Vadinin benzersiz ekosistemi, yeni başlayanlar, risk sermayedarları ve üniversiteler arasındaki işbirliğini teşvik ederek fikirlerin gerçeğe dönüştürüldüğü bir ortam yaratır. (6) Kendi kendini süren arabalardan yapay zekaya, Silikon Vadisi’nde doğan yenilikler, endüstrileri yeniden tanımlamaya ve yaşam biçimimizi yeniden şekillendirmeye devam ediyor. (7) Bölge, teknolojik gücünün ötesinde pitoresk manzaralara, kültürel çeşitliliğe ve iş ile eğlenceyi harmanlayan bir yaşam tarzına sahiptir. (8) Dünyanın teknoloji merkez üssü olan Silikon Vadisi, sayısız kişiye büyük hayaller kurma ve sınırları zorlama konusunda ilham vererek küresel inovasyonun ön saflarında yer alıyor.

5 C1 English (Advanced) Reading Text | C1 İngilizce (İleri Düzey) Metin Okuma

Başlık: “The Mighty Hun Empire: Unraveling the Past”

Metin: (1) The Hun Empire, a formidable force that once dominated vast regions of Europe and Asia, remains an enigma of ancient history. (2) Emerging from the heart of Central Asia, the Huns established a powerful nomadic empire known for its military prowess and strategic mobility. (3) Led by skilled leaders like Attila, the Hunnic warriors were fierce and efficient, conquering lands with their impressive cavalry and tactics. (4) While they are often portrayed as barbaric invaders, recent scholarship has shed light on the complex society and cultural achievements of the Huns. (5) The Huns’ legacy lives on through their impact on European history, influencing kingdoms and migrations during the Late Antiquity period. (6) Their language and way of life continue to be subjects of scholarly study and curiosity. (7) As we delve into the annals of history, the Hun Empire stands as a testament to the intricate tapestry of human civilizations and the complexities of the past that shape our understanding of the present.

Öne Çıkan Kelimeler ve Türkçe Anlamları:

 • Formidable: Korkunç, müthiş
 • Dominated: Hakim olmuş
 • Enigma: Gizem
 • Emerging: Ortaya çıkmak
 • Nomadic: Göçebe
 • Empire: İmparatorluk
 • Military prowess: Askeri üstünlük
 • Strategic mobility: Stratejik hareket kabiliyeti
 • Skilled: Yetenekli
 • Warriors: Savaşçılar
 • Conquering: Fethetme
 • Impressive: Etkileyici
 • Tactics: Taktikler
 • Barbaric: Barbarca, vahşi
 • Scholarship: Bilimsel çalışmalar
 • Shed light on: Işık tutmak
 • Legacy: Miras
 • Antiquity period: Antik çağ dönemi
 • Subjects: Konular
 • Annals: Kronikler, tarih kayıtları
 • Testament: Kanıt
 • Intricate: Karmaşık
 • Tapestry: Dokuma
 • Civilizations: Medeniyetler
 • Complexities: Karmaşıklıklar

Başlık: Güçlü Hun İmparatorluğu: Geçmişi Çözmek

(1) Bir zamanlar Avrupa ve Asya’nın geniş bölgelerine hakim olan müthiş bir güç olan Hun İmparatorluğu, eski tarihin bir muamması olmaya devam ediyor. (2) Orta Asya’nın kalbinden çıkan Hunlar, askeri hünerleri ve stratejik hareketlilikleri ile tanınan güçlü bir göçebe imparatorluk kurdular. (3) Attila gibi yetenekli liderler tarafından yönetilen Hun savaşçıları, etkileyici süvarileri ve taktikleriyle toprakları fetheden, şiddetli ve etkiliydi. (4) Genellikle barbar istilacılar olarak tasvir edilseler de, son araştırmalar Hunların karmaşık toplumlarına ve kültürel başarılarına ışık tuttu. (5) Hunların mirası, Geç Antik Çağ döneminde krallıkları ve göçleri etkileyerek Avrupa tarihi üzerindeki etkileriyle yaşamaya devam ediyor. (6) Dilleri ve yaşam tarzları, bilimsel çalışma ve merak konusu olmaya devam ediyor. (7) Tarihin yıllıklarını araştırırken, Hun İmparatorluğu, insan uygarlıklarının girift dokusunun ve günümüz anlayışımızı şekillendiren geçmişin karmaşıklığının bir kanıtı olarak duruyor.

6 C2 English (Proficient) Reading Text | C2 İngilizce (Yetkin) Metin Okuma

Başlık: “Deconstructing Wall Street and the Critique of Neoliberalism”

Metin: (1) Wall Street, often hailed as the epicenter of global finance, has come to embody the principles of neoliberalism, a dominant economic ideology of the past few decades. (2) Neoliberalism advocates for minimal government intervention, deregulation, and the belief that markets, driven by self-interest, can efficiently allocate resources and generate prosperity for all. (3) However, this ideology and its close association with Wall Street have faced substantial criticism for their socio-economic implications. (4) Neoliberal policies have led to income inequality, as the benefits of economic growth are often concentrated in the hands of a few, exacerbating the gap between the wealthy and the marginalized. (5) Wall Street’s speculative practices, fueled by short-term profit-seeking, have been blamed for financial instability and systemic risks that can lead to economic crises, as demonstrated by the 2008 global financial meltdown. (6) Moreover, the emphasis on profit maximization has led to the exploitation of labor, environmental degradation, and the erosion of social safety nets. (7) Critics argue that the unregulated pursuit of profit can undermine societal well-being, leaving vulnerable populations exposed to economic shocks. (8) The influence of Wall Street on politics and policy-making has also raised concerns about the concentration of power and undue influence over public decision-making processes. (9) As a result, calls for greater transparency, accountability, and a reevaluation of neoliberal principles have grown louder, challenging the status quo and demanding a more equitable and sustainable economic system. (10) Ultimately, the complex relationship between Wall Street and neoliberalism prompts critical examination of the balance between individual freedom, market dynamics, and the well-being of society as a whole.

Öne Çıkan Kelimeler ve Türkçe Anlamları:

 • Epicenter: Merkez, odak noktası
 • Global finance: Küresel finans
 • Neoliberalism: Neoliberalizm
 • Economic ideology: Ekonomik ideoloji
 • Advocates for: Savunur, destekler
 • Minimal government intervention: Minimum devlet müdahalesi
 • Deregulation: Düzenlemelerin kaldırılması
 • Efficiently allocate: Verimli şekilde tahsis etmek
 • Prosperity: Refah, zenginlik
 • Socio-economic implications: Sosyo-ekonomik sonuçlar
 • Income inequality: Gelir eşitsizliği
 • Concentrated: Odaklanmış, yoğunlaşmış
 • Exacerbating: Kötüleştirme, arttırma
 • Marginalized: Marjinalleştirilmiş, dışlanmış
 • Speculative practices: Spekülatif uygulamalar
 • Short-term profit-seeking: Kısa vadeli kar amaçlı
 • Financial instability: Finansal istikrarsızlık
 • Systemic risks: Sistematik riskler
 • Economic crises: Ekonomik krizler
 • Global financial meltdown: Küresel finansal çöküş
 • Emphasis: Vurgu
 • Profit maximization: Kar maksimizasyonu
 • Exploitation: Sömürü
 • Environmental degradation: Çevresel bozulma
 • Erosion: Aşındırma, zayıflama
 • Social safety nets: Sosyal güvenlik ağları
 • Unregulated pursuit: Düzenlemesiz takip
 • Vulnerable populations: Savunmasız topluluklar
 • Economic shocks: Ekonomik şoklar
 • Influence: Etki
 • Policy-making: Politika yapımı
 • Concentration of power: Güç yoğunlaşması
 • Undue influence: Haksız etki
 • Transparency: Şeffaflık
 • Accountability: Hesap verebilirlik
 • Reevaluation: Yeniden değerlendirme
 • Equitable: Adil, eşitlikçi
 • Sustainable: Sürdürülebilir
 • Economic system: Ekonomik sistem
 • Balance: Denge
 • Individual freedom: Bireysel özgürlük
 • Market dynamics: Piyasa dinamikleri
 • Well-being: Refah, iyilik hali

Çeviri: Wall Street’in Yapısökümü ve Neoliberalizmin Eleştirisi”

(1) Genellikle küresel finansın merkez üssü olarak selamlanan Wall Street, son birkaç on yılın baskın ekonomik ideolojisi olan neoliberalizmin ilkelerini cisimleştirmeye başladı. (2) Neoliberalizm, asgari hükümet müdahalesini, serbestleştirmeyi ve kişisel çıkar tarafından yönlendirilen piyasaların kaynakları verimli bir şekilde tahsis edebileceği ve herkes için refah yaratabileceği inancını savunur. (3) Bununla birlikte, bu ideoloji ve Wall Street ile yakın ilişkisi, sosyo-ekonomik sonuçları nedeniyle önemli eleştirilere maruz kaldı. (4) Neoliberal politikalar, ekonomik büyümenin yararları genellikle birkaç kişinin elinde toplanarak zenginler ile marjinalleştirilmişler arasındaki uçurumu şiddetlendirdiği için gelir eşitsizliğine yol açtı. (5) Wall Street’in kısa vadeli kâr arayışıyla körüklenen spekülatif uygulamaları, 2008 küresel finansal çöküşünün de gösterdiği gibi, finansal istikrarsızlıktan ve ekonomik krizlere yol açabilecek sistemik risklerden sorumlu tutuldu. (6) Ayrıca, kâr maksimizasyonuna yapılan vurgu emeğin sömürülmesine, çevresel bozulmaya ve sosyal güvenlik ağlarının aşınmasına yol açmıştır. (7) Eleştirmenler, düzensiz kar arayışının toplumsal refahı baltalayabileceğini ve savunmasız nüfusları ekonomik şoklara maruz bırakabileceğini savunuyor. (8) Wall Street’in siyaset ve politika oluşturma üzerindeki etkisi, gücün yoğunlaşması ve kamusal karar alma süreçleri üzerindeki aşırı etki konusunda da endişeleri artırdı. (9) Sonuç olarak, daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve neoliberal ilkelerin yeniden değerlendirilmesine yönelik çağrılar, statükoya meydan okuyarak ve daha eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomik sistem talep ederek daha da yükseldi. (10) Nihayetinde, Wall Street ile neoliberalizm arasındaki karmaşık ilişki, bireysel özgürlük, piyasa dinamikleri ve bir bütün olarak toplumun refahı arasındaki dengenin eleştirel bir şekilde incelenmesini sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu