İngilizce Determiners Quantifiers Konu Anlatımı

Belirleyiciler (determiners) ve nicelleyiciler (quantifiers) İngilizce dilbilgisinde önemli bir rol oynarlar. Belirleyiciler, isimlerin ne kadar spesifik veya genel olduğunu belirlemek için kullanılırlar. Nicelleyiciler ise isimlerin veya zamirlerin miktarını veya niceliğini belirtmek için kullanılırlar.

1 Belirleyiciler (Determiners) Grubu

 1. Definite Article – “The” (Belirli Tanımlık): “The” belirli bir nesneyi veya grubu belirtir. Örneğin: “The cat” (o kedi), “The book on the table” (masanın üzerindeki kitap).
 2. Indefinite Articles – “A” ve “An” (Belirsiz Tanımlıklar): “A” (bir) ve “an” (bir) belirsiz, genel anlam taşıyan nesneleri veya grupları belirtir. “A” sesli harfle başlamayan kelimelerde kullanılırken, “an” sessiz harfle başlayan kelimelerde kullanılır. Örneğin: “A car” (bir araba), “An apple” (bir elma).
 3. Demonstrative Determiners (İşaret Zamiri Belirleyiciler): “This,” “that,” “these,” ve “those” işaret zamirleri belirli bir nesneyi veya gruba işaret ederler. Örneğin: “This book” (bu kitap), “Those cars” (şu arabalar).
 4. Possessive Determiners (İyelik Belirleyiciler): “My,” “your,” “his,” “her,” “its,” “our,” ve “their” iyelik belirleyiciler sahiplik durumunu gösterir. Örneğin: “His dog” (onun köpeği), “Our house” (bizim evimiz).
 5. Quantifying Determiners (Miktar Belirleyiciler): “Many,” “few,” “some,” “several,” “all,” “none,” gibi belirleyiciler miktarı veya niceliği belirtir. Örneğin: “Many books” (birçok kitap), “Some apples” (bazı elmalar).

2 Nicelleyiciler (Quantifiers) Grubu

 1. Definite Quantifiers (Kesin Nicelleyiciler): “All,” “both,” “every,” “each” gibi nicelleyiciler kesin bir miktarı veya tam bir kapsamı belirtir. Örneğin: “All students” (tüm öğrenciler), “Both of them” (ikisi de), “Every day” (her gün).
 2. Indefinite Quantifiers (Belirsiz Nicelleyiciler): “Some,” “any,” “many,” “few,” “several,” “much,” gibi belirsiz nicelleyiciler belirli bir miktarı belirtmezler, genel bir nicelik ifade ederler. Örneğin: “Some water” (bazı su), “Many people” (birçok insan), “Few options” (az seçenek).
 3. Fractional and Multiplicative Quantifiers (Kesirli ve Çarpıcı Nicelleyiciler): “Half,” “one-third,” “twice,” “three times” gibi nicelleyiciler kesirli veya çarpıcı miktarları ifade eder. Örneğin: “Half a cake” (yarım pasta), “Twice a week” (haftada iki kez).
 4. Universal Quantifiers (Evrensel Nicelleyiciler): “All,” “every,” “each” gibi nicelleyiciler tüm üyeleri veya her bir üyeyi kapsar. Örneğin: “All cats” (tüm kediler), “Every student” (her öğrenci).
 5. Negative Quantifiers (Olumsuz Nicelleyiciler): “None,” “neither,” “not any” gibi nicelleyiciler hiçlik veya yokluk durumunu ifade eder. Örneğin: “None of the books” (hiçbir kitap), “Neither option is correct” (hiçbir seçenek doğru değil).

Belirleyiciler ve nicelleyiciler, cümlenin anlamını ve anlatımını daha kesin ve anlaşılır hale getirmek için kullanılır.

3 Determiners (Belirleyiciler) Kelimeler ve Örnekler

 1. The: Belirli tanımlık.
  • The cat is sleeping. (Kedi uyuyor.)
 2. A / An: Belirsiz tanımlık.
  • I saw a movie last night. (Dün gece bir film izledim.)
 3. My / Your / His / Her / Its / Our / Their: İyelik sıfatları.
  • This is my book. (Bu, benim kitabım.)
 4. This / That / These / Those: Gösterme sıfatları.
  • I like this car. (Bu arabayı severim.)
 5. Some / Any / No: Belirli belirsizlik belirleyicileri.
  • Can you give me some water? (Bana biraz su verebilir misin?)
  • There isn’t any coffee left. (Artık hiç kahve kalmadı.)
 6. Each / Every: Her biri belirleyicileri.
  • Each student has a textbook. (Her öğrencinin bir ders kitabı var.)
  • Every day is a new opportunity. (Her gün yeni bir fırsattır.)
 7. Many / Few / Several: Miktar belirleyicileri.
  • There are many books on the shelf. (Rafta çok fazla kitap var.)
  • I have few friends in this city. (Bu şehirde az sayıda arkadaşım var.)
  • She has read several novels this month. (Bu ay birkaç roman okudu.)
 8. All / Both: Tamamlayıcı belirleyiciler.
  • All students must attend the meeting. (Tüm öğrenciler toplantıya katılmalı.)
  • Both options are valid. (Her iki seçenek de geçerli.)
 9. Neither / Either: İkisini belirleyicileri.
  • I like neither of those movies. (O filmlerin hiçbirini sevmem.)
  • You can choose either red or blue. (Ya kırmızıyı ya da maviyi seçebilirsin.)

4 Quantifiers (Miktar Belirleyicileri) Kelimeler ve Örnekler

 1. Some: Bir miktar veya belirsiz sayıda.
  • Can I have some sugar, please? (Biraz şeker alabilir miyim, lütfen?)
 2. Any: Herhangi bir miktar veya seçenek.
  • Do you have any questions? (Herhangi bir sorunuz var mı?)
 3. All: Tamamı veya bütün.
  • All the students passed the exam. (Tüm öğrenciler sınavı geçti.)
 4. None: Hiçbiri veya hiçbir miktar.
  • There is none left. (Hiç kalmadı.)
 5. Many / Much: Çok sayıda veya miktar.
  • She has many friends. (Çok fazla arkadaşı var.)
 6. Few / Little: Az miktarda.
  • I have few apples. (Az miktarda elma var.)
 7. Several: Birkaç veya bazı.
  • I bought several books at the bookstore.
  • Kitapçıdan birkaç kitap aldım.
 8. Both: İkisi de.
  • We can go to both museums.
  • İki müzeye de gidebiliriz.
 9. Neither / Either: Ne biri ne de öteki.
  • Neither option is suitable.
  • Ne biri uygun ne de diğeri.

5 “Determiners” Kelime Listesi

 1. The – Belirli bir nesneyi veya grubu belirtir.
 2. A – Belirsiz, genel anlam taşıyan nesneleri veya grupları belirtir.
 3. An – “A” gibi belirsiz anlam taşır, ama sessiz harfle başlayan kelimelerde kullanılır.
 4. This – Yakın bir nesneyi veya grubu belirtir.
 5. That – Uzaktaki bir nesneyi veya grubu belirtir.
 6. These – Yakındaki birden fazla nesneyi veya grubu belirtir.
 7. Those – Uzaktaki birden fazla nesneyi veya grubu belirtir.
 8. My – Benim sahiplik durumumu belirtir.
 9. Your – Senin sahiplik durumunu belirtir.
 10. His – Onun erkek sahiplik durumunu belirtir.
 11. Her – Herhangi bir üyenin sahiplik durumunu belirtir.
 12. Its – Onun (cansız nesneler için) sahiplik durumunu belirtir.
 13. Our – Bizim sahiplik durumumuzu belirtir.
 14. Their – Onların sahiplik durumunu belirtir.
 15. Some – Belirli bir miktarı veya niceliği ifade eder.
 16. Any – Herhangi bir miktarı veya niceliği ifade eder.
 17. Many – Çok sayıda olan nesneleri veya grupları belirtir.
 18. Few – Az sayıda olan nesneleri veya grupları belirtir.
 19. Several – Birkaç tane olan nesneleri veya grupları belirtir.
 20. All – Tüm nesneleri veya grupları belirtir.
 21. Both – İkisinin de dahil olduğu nesneleri veya grupları belirtir.
 22. Every – Her bir üyeyi kapsayan nesneleri veya grupları belirtir.
 23. Each – Her bir üyeyi kapsayan nesneleri veya grupları belirtir.
 24. Neither – İkisinden hiçbirinin dahil olmadığı nesneleri veya grupları belirtir.
 25. Either – İkisinden birinin dahil olduğu nesneleri veya grupları belirtir.
 26. None – Hiçbirini ifade eder.
 27. Much – Belirli bir miktarı ifade eder.
 28. Little – Az miktarda olan nesneleri veya grupları belirtir.
 29. Enough – Yeterli miktarı ifade eder.
 30. Such – Belirli bir türü veya niteliği ifade eder.
 31. What – Bilinmeyen veya belirtilmemiş olanı ifade eder.
 32. Which – Seçenekler arasında birini ifade eder.
 33. Whose – Sahiplik durumunu ifade eder.
 34. Other – Diğer bir üyeyi ifade eder.
 35. Another – Başka bir tane ifade eder.
 36. Half – Bir bütünün yarısını ifade eder.
 37. One – Bir tane ifade eder.
 38. Two – İki tane ifade eder.
 39. Three – Üç tane ifade eder.
 40. Four – Dört tane ifade eder.
 41. First – İlk olanı ifade eder.
 42. Last – Son olanı ifade eder.
 43. Next – Sıradaki olanı ifade eder.
 44. Previous – Önceki olanı ifade eder.
 45. More – Daha fazla olanı ifade eder.
 46. Less – Daha az olanı ifade eder.
 47. Most – En fazla olanı ifade eder.
 48. Least – En az olanı ifade eder.
 49. Several – Birkaç tane olanı ifade eder.
 50. All – Tüm olanı ifade eder.
 51. Many – Çok sayıda olanı ifade eder.
 52. Few – Az sayıda olanı ifade eder.
 53. Each – Her bir üyeyi ifade eder.
 54. Every – Her bir üyeyi ifade eder.
 55. Any – Herhangi birini ifade eder.
 56. Some – Bazılarını ifade eder.
 57. None – Hiçbirini ifade eder.
 58. Neither – İkisi de değilini ifade eder.
 59. Either – İkisinden birini ifade eder.
 60. Half – Yarısını ifade eder.
 61. Another – Başka bir tane ifade eder.
 62. Such – Bu tarzı ifade eder.
 63. Enough – Yeterli olanı ifade eder.
 64. Same – Aynı olanı ifade eder.
 65. Several – Birkaç tane olanı ifade eder.
 66. Enough – Yeterli olanı ifade eder.
 67. Few – Az sayıda olanı ifade eder.
 68. Many – Çok sayıda olanı ifade eder.
 69. Little – Az miktarda olanı ifade eder.
 70. Much – Büyük miktarı ifade eder.
 71. Other – Diğerini ifade eder.
 72. Some – Bazılarını ifade eder.
 73. That – O olanı ifade eder.
 74. These – Bunlar olanı ifade eder.
 75. Those – Şunlar olanı ifade eder.
 76. All – Tümünü ifade eder.
 77. More – Daha fazla olanı ifade eder.
 78. Less – Daha az olanı ifade eder.
 79. Many – Çok sayıda olanı ifade eder.
 80. Few – Az sayıda olanı ifade eder.
 81. Several – Birkaç tane olanı ifade eder.
 82. Another – Başka bir tane ifade eder.
 83. Some – Bazılarını ifade eder.
 84. No – Hiçbirini ifade eder.
 85. All – Tümünü ifade eder.
 86. Both – İkisini de ifade eder.
 87. Neither – İkisi de değilini ifade eder.
 88. Either – İkisinden birini ifade eder.
 89. Several – Birkaç tane olanı ifade eder.
 90. Any – Herhangi birini ifade eder.
 91. Enough – Yeterli olanı ifade eder.
 92. Each – Her bir üyeyi ifade eder.
 93. Every – Her bir üyeyi ifade eder.
 94. Some – Bazılarını ifade eder.
 95. None – Hiçbirini ifade eder.
 96. Little – Az miktarda olanı ifade eder.
 97. Much – Büyük miktarı ifade eder.
 98. Other – Diğerini ifade eder.
 99. Such – Böyle birini ifade eder.
 100. That – O olanı ifade eder.

6 7 Ana Grupta “Determiners”

 1. Articles (Tanımlıklar): İsimleri belirli veya belirsiz bir şekilde tanımlamak için kullanılırlar.
  • Örnek: “The cat is on the roof.” (Kedi çatının üstünde.)
  • Örnek Kelimeler: The, a, an
 2. Demonstratives (İşaret Zamiri Belirleyiciler): Nesnenin yakınlığını veya uzaklığını gösterir.
  • Örnek: “This book is interesting.” (Bu kitap ilginç.)
  • Örnek Kelimeler: This, that, these, those
 3. Possessives (İyelik Belirleyiciler): Nesnelerin sahipliğini veya aidiyetini belirtir.
  • Örnek: “My car is blue.” (Benim arabam mavi.)
  • Örnek Kelimeler: My, your, his, her, its, our, their
 4. Quantifiers (Miktar Belirleyiciler): Nesnelerin miktarını veya niceliğini belirtir.
  • Örnek: “Many students are in the classroom.” (Sınıfta birçok öğrenci var.)
  • Örnek Kelimeler: Many, few, several, some, any, all, no, much, little, enough
 5. Numbers (Sayılar): Nesnelerin miktarını veya sırasını belirtmek için kullanılır.
  • Örnek: “There are five books on the shelf.” (Rafta beş kitap var.)
  • Örnek Kelimeler: One, two, three, first, second, third, etc.
 6. Interrogatives (Soru Zamiri Belirleyiciler): Soru sormak veya tercih yapmak için kullanılır.
  • Örnek: “Which color do you prefer?” (Hangi rengi tercih edersiniz?)
  • Örnek Kelimeler: Which, what, whose
 7. Exclamatives (Ünlem Zamiri Belirleyiciler): Güçlü duyguları veya hayranlığı ifade etmek için kullanılır.
  • Örnek: “What a beautiful sunset!” (Ne güzel bir günbatımı!)
  • Örnek Kelimeler: What, such

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu